Dimecres 04

Hypatia, fomentant la igualtat de gènere a la ciència europea

Publicado el 04/10/2017

Per Sonia Garcinuño Jiménez, responsable del projecte Hypatia de la Fundació Bancària “la Caixa”.

Imatge: IrsiCaixa

Hi ha igualtat de gènere als consells de recerca? Es fan esforços per equilibrar la participació d’homes i dones en panels de persones expertes i consells assessors? Segons l’últim informe de SHE Figures (2015), publicació de la Unió Europea editada cada tres anys amb dades sobre la participació de les investigadores a Europa, les dones europees estan poc representades en la recerca i la innovació. En aquesta edició es presenta per primera vegada la situació d’homes i dones a les publicacions científiques i ha quedat en evidència que la producció d’articles científics és menor en dones que en homes en termes tant de quantitat com d’impacte.

A Europa, només el 31 % de les publicacions atribueixen l’autoria principal a investigadores (ràtio 0,5) enfront de la ràtio 1 que seria el cas de paritat (50 % dones i 50 % homes), tal com es pot veure al gràfic (últimes dades disponibles de SHE Figures).

Moltes entitats i institucions que ofereixen finançament científic utilitzen el nombre d’articles publicats com un dels indicadors en l’avaluació de propostes, el que significa que, com més publicacions, més possibilitats hi ha de finançament. Aquest indicador d’avaluació fa que les investigadores es trobin en un cercle viciós de desavantatge en concursos de subvencions envers els investigadors: no tenen tantes publicacions, no obtenen la subvenció i, per tant, no poden publicar. Per contra, una alta cartera de publicacions es percep com una millor qualitat investigadora, la qual cosa produeix un «efecte Mateu» en ciència on, a mesura que la producció científica augmenta, augmenta també el prestigi investigador i s’incrementa la possibilitat d’aconseguir finançament per dur a terme més recerques i, per tant, publicar més articles.

El rol de gènere també produeix desigualtat en les oportunitats de publicació. Les condicions de poder i lideratge tenen un paper important i això produeix que les investigadores tinguin més dificultats tant per publicar com per ser citades pels seus col·legues, i s’alimenti de nou el cercle viciós, la qual cosa n’afecta negativament el prestigi i la visibilitat.

Un dels objectius europeus per al 2020 és augmentar el nombre d’estudiants en carreres científiques i tecnològiques per tal d’aconseguir més persones vinculades a la recerca. A causa de la bretxa de gènere existent en aquestes carreres, es fa un èmfasi especial en el fet que el gènere no sigui un prejudici i s’arribi a eliminar aquesta bretxa. L’Obra Social “la Caixa” coordina l’equip espanyol del projecte europeu Hypatia, que té per objectiu comunicar les ciències d’una manera inclusiva quant al gènere amb la finalitat que qualsevol estudiant, noi o noia, consideri la possibilitat d’estudiar una carrera científica i tecnològica. Per aconseguir trencar la bretxa no cal incentivar només les entitats educatives, sinó que tota la societat ha de redirigir l’imaginari cap a aquest objectiu i, molt especialment, els mateixos centres de recerca. Les institucions científiques han de divulgar i comunicar els projectes tenint en compte la perspectiva de gènere però a més han de promoure l’equilibri de gènere en l’estructura i el funcionament del seu equip investigador.

Al febrer de 2017 es va presentar l’informe Científiques en xifres 2015. Estadístiques i indicadors de la (des)igualtat de gènere en la formació i professió. Es tracta de la quarta edició d’aquesta publicació elaborada per la Unitat de Dones i Ciència de la Secretaria d’Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat. Aquest estudi, que fa una anàlisi sobre la presència de dones en diversos àmbits de la ciència a Espanya, especifica els percentatges en la composició d’òrgans de decisió i puntualitza sobre la bretxa en la carrera investigadora en universitats i organismes públics de recerca. L’últim informe detalla que Espanya està per sobre de la mitjana europea en dones científiques (el 39 % enfront del 33 %), però aquest percentatge no augmenta des de l’any 2009. A més, el problema rau en el fet que la representació de dones investigadores disminueix notablement segons augmenta el rang del lloc. Això implica que tant el professorat com els estudiants d’ESO i Batxillerat normalment sentin a parlar de «rectors» però no de «rectores» (actualment només quatre rectorats de les cinquanta universitats públiques espanyoles estan ocupats per dones) i el mateix passa amb els directors de recerca: en el darrer any, ni un de sol dels vuit organismes públics d’investigació (OPI) ha estat dirigit per una investigadora. Això provoca que tant nois com noies atribueixin les tasques de direcció o lideratge en recerca a homes i no a dones i, per tant, moltes estudiants no es vegin a elles mateixes amb aquest paper.

Per aquest motiu, el projecte europeu Hypatia ofereix activitats a tres pilars importants de la societat: la comunitat educativa, els museus i la comunitat científica. Aquesta última representa el mirall en el qual els i les estudiants es poden veure reflectits en un futur. La comunicació i la visió que ofereixen els centres de recerca són primordials per introduir les carreres científiques i tecnològiques en les prioritats de l’alumnat a l’hora de triar els estudis.

Hypatia fa una crida als centres i entitats de recerca perquè tinguin la perspectiva de gènere en els plans estratègics per tal de provocar un canvi cultural a la societat. Aquest projecte europeu presenta diverses activitats descarregables amb l’objectiu de fer reflexionar sobre el gènere en ciència. Cada activitat ofereix orientació i enfocament en les formes de comunicació de gènere en STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques), i va adreçada no tan sols a escoles i instituts, sinó que pot ser implementada per centres i instituts de recerca, comunitat científica, empreses i indústria, tant en les seves formacions a personal propi com en esdeveniments especials, dies de portes obertes o activitats adreçades al públic.

 

Més informació

Projecte Hypatia

Informe SHE Figures (2015)

Activitats descarregables del projecte Hypatia

L’efecte Mateu en ciència (The Matthew Effect in Science)

Política europea d’Igualtat de Gènere (Policy on Gender Equity of the European Commission)

Institut Europeu per a la Igualtat de Gènere (European Institute for Gender Equality (EIGE))

 

Compartir

0