Dimecres 20

Una clau per curar les malalties cerebrals

Publicado el 20/01/2021

***ENGLISH BELOW***

A finals del segle xix, el bacteriòleg Paul Ehrlich (Premi Nobel de Medicina 1908) va fer un descobriment revolucionari mentre duia a terme un dels seus famosos experiments de tinció. Va injectar un tint al torrent sanguini de ratolins que, sorprenentment, va tenyir tots els òrgans a excepció del cervell i la medul·la espinal. El que va evitar que el tint entrés al cervell va ser una estructura que avui en dia coneixem com a barrera hematoencefàlica. Formada per una capa de capil·lars, aquesta barrera només permet l’entrada al cervell de molècules concretes de la sang.

Alhora que impedeix el pas de patògens i toxines nocives, també bloqueja l’entrada de fàrmacs que podrien curar malalties cerebrals. De fet, més del 98 % de fàrmacs candidats no aconsegueixen travessar-la. Per superar-la, un equip d’investigadors de l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) ha desenvolupat “claus” minúscules que podrien obrir punts d’entrada a la barrera hametoencefàlica perquè hi entressin càrregues terapèutiques. Amb el suport de CaixaResearch, acaben de crear una empresa derivada anomenada Gate2Brain. Estan provant la capacitat de la seva tecnologia per tractar el glioma difús intrínsec de tronc (DIPG), un càncer infantil dur i incurable. Si funcionés, aviat es podria fer servir per tractar i curar moltes altres malalties cerebrals. Hem entrevistat la directora executiva de Gate2Brain, Meritxell Teixidó, per saber més coses d’aquesta tecnologia innovadora.

Per què el cervell està tan protegit en comparació amb la resta d’òrgans?

El cervell és probablement l’òrgan més complex i essencial, però també el més vulnerable. Per això, els nostres organismes han desenvolupat la barrera hematoencefàlica per protegir-lo. Però aquesta barrera protectora també fa molt difícil tractar les malalties cerebrals.

Com ajudarà Gate2Brain els fàrmacs a travessar la barrera hematoencefàlica?

La barrera hematoencefàlica és com un mur que evita que les toxines de la sang entrin al cervell. Aquest mur té algunes portes a través de les quals entren nutrients i s’expulsen residus. 

La tecnologia Gate2Brain es basa en molècules petites conegudes com a pèptids, que són capaces de travessar la barrera mitjançant mecanismes diversos. El nostre objectiu és fixar agents terapèutics als pèptids perquè actuïn com una clau, obrin aquestes portes i transportin fàrmacs a parts del cervell a les quals no podrien arribar tots sols. 

Per què vau escollir els pèptids com a clau per travessar la barrera hematoencefàlica?

Ens vam inspirar en la natura, especialment en els animals verinosos. Trobem pèptids en molts verins que tenen la capacitat d’arribar al cervell. Quan els vam estudiar, vam descobrir quina part era la responsable d’aquesta capacitat i així vam desenvolupar les nostres “claus”.

Qui es beneficiarà de la tecnologia Gate2Brain?

Malgrat que ens pugui sorprendre, una de cada quatre persones haurà de ser tractada d’una malaltia cerebral en algun moment de la vida. Això inclou la malaltia d’Alzheimer, la de Parkinson, l’esquizofrènia i moltes malalties minoritàries i tumors cerebrals. Així que, de fet, totes aquelles persones que podrien ser tractades amb un fàrmac que no és capaç de travessar la barrera hematoencefàlica es beneficiarien de la nostra tecnologia.

Ara estem provant aquesta tecnologia en una malaltia específica anomenada glioma difús intrínsec de tronc (DIPG), un càncer minoritari i incurable que afecta nens. En aquest cas, l’agent quimioterapèutic necessita una ajuda per arribar al cervell. 

Com ha ajudat CaixaResearch el vostre projecte?

CaixaResearch ens ha ajudat a fer el salt del laboratori a la creació de l’empresa, no només pel que fa al finançament, sinó també en formació i mentoria. Gràcies a això hem engegat una empresa derivada. D’ara endavant esperem poder desenvolupar la nostra tecnologia per curar tant nens com adults que pateixin malalties cerebrals.

 

***********

A key to cure brain diseases

In the late 19th century, the bacteriologist Paul Ehrlich (Nobel Prize in Medicine 1908) made a revolutionary discovery while conducting one of his famous staining experiments. He injected a dye into the bloodstream of mice that surprisingly stained all organs except the brain and spinal cord. What prevented the dye from entering the brain was a structure now known as the blood-brain barrier. Formed by a layer of capillaries, this barrier allows only select molecules in our blood to enter the brain. 

While keeping out harmful pathogens and toxins, it also blocks the entry of drugs that can potentially cure brain diseases. In fact, more than 98% of drug candidates fail to cross it. To overcome this, a team of researchers at the Institute for Research in Biomedicine (IRB Barcelona) has developed tiny “keys” that can unlock entry points on the blood-brain barrier to let in therapeutic cargoes. With the support of a CaixaImpulse, they recently created a spinoff called Gate2Brain. They are currently testing the ability of their technology to treat diffuse intrinsic pontine glioma (DIPG)—a devastating and incurable childhood cancer. If successful, it could soon be used to treat and even cure numerous other brain diseases. We recently interviewed Gate2Brain CEO Meritxell Teixidó to learn more about this innovative technology.

Why is the brain so highly protected compared to other organs?

The brain is probably our most complex and essential organ, but it is also the most vulnerable to damage. That’s why our bodies have evolved the blood-brain barrier to protect it. But this protective barrier also makes it very difficult to treat brain diseases.

How will Gate2Brain help drugs to cross the blood-brain barrier?

The blood-brain barrier is like a brick wall that stops toxins in the blood from entering the brain. This wall has certain gates through which nutrients pass and waste is removed. 

Gate2Brain technology is based on small molecules known as peptides, which are capable of crossing this barrier through various mechanisms. Our objective is to bind therapeutic agents to the peptides so that they act as a ‘key’, open these gates and transport drugs to parts of the brain that they cannot reach by themselves. 

Why did you choose peptides as the key to crossing the blood-brain barrier?

We were inspired by nature, or more specifically, by venomous animals. Peptides are found in many venoms that have the ability to reach the brain. By studying them, we worked out which part was responsible for that ability and thus developed our ‘keys’.

Who will benefit from Gate2Brain technology?

Shockingly, one in four of us will need to be treated for a brain disease in our lifetime. This includes conditions such as Alzheimer’s, Parkinson’s, schizophrenia, as well as numerous rare diseases and brain tumors. So in reality, all the people for whom there is a drug candidate that cannot reach the brain are the ones who will benefit from our technology.

We are currently testing this technology on a specific illness called diffuse intrinsic pontine glioma (DIPG)—a rare and incurable brain cancer that affects children. In this case, the chemotherapeutic agent really needs a push to reach the brain. 

How has CaixaImpulse helped your project?

CaixaImpulse has helped us to take that leap from the laboratory to the creation of the company, not only in financing, but also in training and mentoring. As a result, we have now launched as a spinoff. From here we hope to further develop our technology in order to cure children and adults alike who suffer from a variety of brain diseases. 

Compartir

0

Categoría:

Investigació